“ﺍیﺵﺍ ﺏھ ﻢﻌﻧی ﻢﻨﺒﻋ، ﺎﺼﻟ یﺍ ﺱﺭچﺶﻣھ ﺦﻠﻘﺗ ﺎﺴﺗ. کﺭیﺍ یﻊﻧی یک کﻦﺷ یﺍ ﻊﻤﻟی ﺩﺭﻮﻧی کھ ﺎﻨﺳﺎﻧ ﺭﺍ ﺏھ ﺲﻤﺗ ﺂﻧ ﺱﺭچﺶﻣھ ھﺩﺍیﺕ ﻡی کﻥﺩ. ﺍیﺵﺍ کﺭیﺍ یک ﻮﺳیﻝھ (یﺍ ﻢﺗﺩ) ﺱﺍﺪﻫ ﺎﻣﺍ پﺮﻗﺩﺮﺗی ﺎﺴﺗ ﺏﺭﺍی ﺡﺭکﺕ ﺍﺯ "ﻉﺪﻣ ﺢﻗیﻖﺗ" ﺏھ ﺲﻤﺗ "ﺢﻗیﻖﺗ”

تکنولوژی برای سلامتی و بهبودی

 

طرز انجام ايشا کريا دانلود

دانلود طرزانجام ايشا کريا پی دی اف

 
 
ISHA FOUNDATION
Isha Foundation - A Non-profit Organization © Copyright 1997 - 2018. Isha Foundation. All rights reserved
Site MapFeedbackContact UsInternational Yoga Day View our Copyright and Privacy Policy